Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA –INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO przez  Psychoefekt Magdalena Dębowska

 

informujemy, że Magdalena Dębowska Psychoefekt, Przesławice 89, 32-104, NIP 6821575667, przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

 

    1       Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Magdalena Dębowska Psychoefekt, Przesławice 89, 32-104, NIP 6821575667. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przesławice 89; 32-104 Koniusza.

    2     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

 1. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

    3       Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychoterapii polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, a także ewentualnym stworzeniu opinii psychologicznej lub/i zaświadczenia.

    4       Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej lub psychiatrycznej, a także komputerowo w celu ewentualnego stworzenia opinii psychologicznej i/lub psychiatrycznej, i/lub zaświadczenia.

   5       Zakres danych osobowych potrzebnych do realizacji usług psychoterapeutycznych realizowanych w Gabinecie Psychoterapii: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, nr telefonu. W przypadku psychoterapii osób niepełnoletnich: ww dane dziecka oraz dane opiekunów prawnych. Dodatkowo dla dobra procesu diagnozy i terapii konieczne jest zebranie danych wrażliwych w postaci: historii rozwoju, przebytych chorób, stanu zdrowia, ważnych relacji, doświadczeń życiowych.      

    6       Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa.

    7       Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem

   

 1. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
  b. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii przez komunikator internetowy teams/Skype – usługodawca zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez Teams/Skype, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
  c. W sytuacji prowadzenia korespondencji mailowej administrator zobowiązuje się do poszanowania prywatności i niezwłoczne i skuteczne usunięcie korespondencji po jej zakończeniu, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
  d. W sytuacji superwizji – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.

    8       Pani/Pana dane osobowe będą przez administratora przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora i jego pacjentów, o których mowa w pkt. 3 powyżej, nie dłużej niż 5 lat po ustaniu korzystania z usług w Gabinecie Psychoterapii. Wówczas zostaną zniszczone.

    9       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10       Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

11        Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanej na klucz szafie. Dane przetwarzane komputerowo są chronione hasłem.

Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Magdalena Dębowska Psychoefekt, Przesławice 89; 32-104 Koniusza NIP 682 157 56 67; REGON 356 329 537 

Cele przetwarzania: 

-w celu zawarcia i wykonywania umowy na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Pani/Pana zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie; 

-w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeuta, współpracuję z superwizorami, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii; 

-w celu oferowania Pani/Panu innych usług z mojej strony, w tym dobierania ich pod kątem Pani/Pana potrzeb, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem. 

Kategorie Pani/Pana danych, które będą przetwarzane: 
Oświadczam, że nie będę przetwarzać Pani/Pana danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Pani/Pana wizerunek, ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu psychologiczno- psychoterapeutycznego monitoringu wizyjnego. 

Odbiorcy Danych 
Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Pani/Pana dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów: 

·        firmy księgowej, z której usług korzystam przy przetwarzaniu Pani/Pana danych; 

·        firmy informatycznej, z której usług korzystamy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych. 

Dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Pani/Pana zgoda, będą udostępniane wyłącznie w realizacji ewentualnego procesu superwizji, w którym to procesie superwizji jako psychoterapeuta, współpracuję, aby poszerzyć umiejętności zawodowe i, co istotne, aby zapewnić Pani/Panu bezpieczeństwo przy toczącej się psychoterapii. 

 

 

 

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
Nie przekazuję Pani/Pana danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Okres przechowywania danych 
Pani/Pana podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy do czasu, aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania. 

Pani/Pana prawa 
Informuję, że przysługują Pani/Panu: 

·        prawo dostępu do swoich danych; 

·        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

·        prawo do usunięcia danych. Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać Pani/Pana dane, można zażądać, aby zostały usunięte; 

·        prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Może Pan/Pani zażądać, aby ograniczyć przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; 

·        prawo do przenoszenia danych; 

·        prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

·        prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

·        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
Informujemy, że podanie przez Pani/Pane danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan danych podstawowych, identyfikujących Pani/Pana przy transakcji w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza od strony podatkowej, to w takim przypadku możemy odmówić zawarcia umowy. 

Podstawą do przetwarzania tych danych jest: 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)